وب سایت شخصی مهدی فرهمند

دسته: شعرواره!

بن بست
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
شعرواره!
خیره به نقش در بر دیوارو امیدی واهی عبور از دیوار در بن بست هزارتوی ماز زندگی و چشمک ستارگانی که...
راه ماندن
۱۶ فروردین ۱۳۹۴
شعرواره!
ماندن آخرین حرف همه ی رفته ها بودرفتنم آخرین راه ماندم و باز کلیشه وار سکوت را فریاد میکشم تا به...
۱۱ خرداد ۱۳۹۳
شعرواره!
سهمی به وسعت یک سنگاز تمام رفته ها و کرده ها و گفته ها فراموشی که مرهم دیگران است و رنج که از تولد...
آتش درد
۱۶ فروردین ۱۳۹۳
شعرواره!
و شراره شرم گمشده ی تاریخ و شعله ی آتش این درد و تیغ نگاه دیگران و لذتی که از مرگ خواهم برد و بی...