سهمی به وسعت یک سنگاز تمام رفته ها و کرده ها و گفته ها

فراموشی که مرهم دیگران است

و رنج که از تولد تا مرگ همدم بود