چه نورهای رنگارنگی مثل دنیای رنگی که در آن زندگی می کنیم وقتی خیره می شوی چراغ های رنگارنگ چشمهایت را به سمت جاده ای می برند. حتما یادمان هست زمانی که کودک تر بودیم و به دنبال بادبادک ها به هر سو می دویدیم حکایت این چراغ ها هم همان است. لذت ببر! این رنگ ها با جاده ای که برای تو ساخته اند تو را با خودشان می برند. اما نرو! نگاه کن کف جاده هیچ چیز مشخصی نیست راهی می روی در ظلمات کمی افق دیدت را باز تر کن انتهای جاده در چراغ ها گم شده است. معلوم نیست به کجا می برندت ولی ما همیشه مجذوب این رنگ ها بودیم و همیشه همین راه ها را رفتیم. و باز هم همان راه ها اینجاست که باید چراغ به دست بگیری حتی اگر دستت بسوزد اگر این کار را نکنی مثل بادبادک ها همه بر باد می روند و باز افسوس می ماند افسوس!