بیهوده می انگاری

روز را امیدی نیست

نور زایده ی ظلمت شب است

و شب هنگام به آغوش مادر خویش می رود