خیره به نقش در بر دیوارو امیدی واهی

عبور از دیوار

در بن بست هزارتوی ماز زندگی

و چشمک ستارگانی که به نورشان لحظه ای امیدی نیست

و چشمانی که باز خواب میبند