شانه به شانه ی رفتنت میزند

پرنده مهاجر

“عبور باید کرد”

و این راز زندگیست

“هجرت سرآغاز بزرگی از بودن به شدن است”

لذت مرگ در ناکجایی که نمیشناسندت

و زندگی در اوج نه گفتن به هر آنچه هست

پرواز کن یا اندکی پر باز کن