و شراره شرم گمشده ی تاریخ و شعله ی آتش این درد

و تیغ نگاه دیگران

و لذتی که از مرگ خواهم برد

و بی سرانجامی انجامم

شب تر از این ظلمت نزایید