پروانه, کرم بود

زیبا می شوبم

و پرواز می کنیم

پیله کجاست

تا راز زندگی تنیده شود

و غرورمان که نه

تنهاییمان ابریشم تن دیگران شود

خیالی نیست