باید برای چلچله‌ها هم سکوت کرد
باید برای حنجره‌هاهم سکوت کرد
باید کنار روزنی از روضه‌ی زمین
در بهت سرخ شقایق سکوت کرد
من مرد مرده‌ای که تو را دوست دارمت
باید برای این من مرده سکوت کرد
باید گذاشت خون بچکد تا روان شوم
باید برای قاتل فاتح سکوت کرد
باید دری گشود به معنای بودنم
باید کنار هر در بسته سکوت کرد
عمری سکوت وهیچ نشد حاصل از سکون
باید برای ماهی عاشق سکوت کرد
باید به حرمت چشمت غزل سرود
باید به حرمت غم‌ها سکوت کرد