ستاره ای که ماه را پر از شراره می کنی

شراره ای که کوه را پر از اشاره می کنی

اشاره ای که راه را پر از نشانه می کنی

نشانه ای که دوست را پر از علاقه می کنی

شراره ی علاقه ام تمام ماه من شدی

ستاره ی شمالیم چراغ راه من شدی