چند جلد کتاب لغت و دایره المعارف دست دومم را می فروشم

نه

آتش می زنم

فهمیدن معنای درست کلمات سودی ندارد

چه برسد به فهماندنشان

معنای درست کلمات در زندگیم چه غلطی کرده اند تا امروز؟

از امروز همه ی لغات را آنگونه که زندگی کرده ام تعبیر می کنم